NAZOVITE NAS: +385 95 368 8770

POREZNA OSLOBOĐENJA PRI STJECANJU NEKRETNINE

Objavio: u Vijesti sa 0 Comments

Građani ne plaćaju porez na promet nekretnina ako su:  

  1. kupci prve nekretnine kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje,
  2. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu, 
  3. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  4. zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu,
  5. bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji u odnosu na primatelja uzdržavanja stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju,
  6. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva na nekretnini stječu posebne dijelove te nekretnine, pri čemu omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva,
  7. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina.

Porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade

  1. bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji umrlog ili darovatelja, 
  2. fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom, 
  3. bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka.

Povlastice pri oporezivanju prometa nekretninama na područjima posebne državne skrbi

Porez na promet nekretnina ne plaća građanin koji u svrhu stambenog zbrinjavanja stječe nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske na području posebne državne skrbi ako ima prijavljeno prebivalište na adresi te nekretnine.

Porez na promet nekretnina plaća se naknadno ako se unutar 10 godina od dana stjecanja ta nekretnina otuđi, ili ako porezni obveznik promjeni prebivalište. Iznimno, porez na promet nekretnina se ne plaća ako građanin koji je ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja tog poreza unutar 10 godina od dana stjecanja tu nekretninu otuđi u vlasništvo nasljedniku prvoga nasljednog reda koji ima prebivalište na području posebne državne skrbi. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika, a rok od 10 godina se računa od dana kad je prednik stekao nekretninu.

Građani koji su do 31. prosinca 2013. godine stekli pravo vlasništva na nekretninama na područjima posebne državne skrbi i ispunjavali su propisane uvjete ne plaćaju porez na promet nekretnina. Oni su obvezni taj porez platiti ako u roku 10 godina od dana stjecanja nekretninu otuđe, ili ako promijene prebivalište izvan područja posebne državne skrbi, ili ako stvarno ne borave na području posebne državne skrbi. Iznimno, ako građanin unutar 10 godina otuđi nekretninu, za koju je ostvario oslobođenje, u vlasništvo svom nasljedniku prvog nasljednog reda koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi nema obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja od 10 godina računa od kada je prednik nekretninu stekao.

POREZNI OBRASCI I ROKOVI PODNOŠENJA OBRAZACA

Svi prometi nekretnina nastali do 31. prosinca 2014. godine prijavljuju se na obrascu Prijave poreza na promet nekretnina, dok svaki promet nekretnina nastao nakon 1. siječnja 2015. godine prijavljuje se na novom obrascu Prijava prometa nekretnina. Obrazac Prijave, u sklopu koje je i zahtjev za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina – podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu nekretnine u roku 30 dana od dana nastanka porezne obveze. Na temelju podnijete prijave nadležna ispostava Porezne uprave donosi rješenje u kojemu se utvrđuje porezna osnovica i pripadajući porez na promet nekretnina, kao i eventualno oslobođenje od plaćanja poreza. 

Ako se nekretnina stječe na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju porezni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze dostavom pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.

Uz prijavu se podnosi preslika osobne iskaznice, kupoprodajni ugovor ili drugi ugovor, sudska odluka ili odluka tijela državne uprave, ili druge isprave o stjecanju nekretnine. Ako promet nekretnine nije prijavljen prema tržišnoj vrijednosti nekretnine Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine.

 

Potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti oslobođenja

R.

br.

Tražitelj oslobođenja

Potrebna dokumentacija

1

osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina

rješenje nadležnog tijela državne o povratu imovine

2

prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu

potvrda nadležnog ureda državne uprave o statusu korisnika oslobođenja

3

građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo, ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava, prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo

ugovor o otkupu stana ovjeren od državnog odvjetništva

4

zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu

ugovor o najmu

5

osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva

a) odluka Fonda za privatizaciju o pretvorbi društvenog vlasništva

b) dokaz o stanarskom pravu

6

bračni drug, potomci, preci, te posvojenici i posvojitelji koji u odnosu na primatelja uzdržavanja stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju

a) ugovor o doživotnom uzdržavanju sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca općinskog suda, ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta

b) izvod iz matične knjige rođenih

7

osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva na nekretnini stječu posebne dijelove te nekretnine, pri čemu omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva

a) zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list ili izvadak iz knjige položenih ugovora)

b) ugovor o razvrgnuću suvlasništva ili o diobi zajedničkog vlasništva nekretnina

c) položajni nacrt (za zemljišta)
d) rješenje kojim se mijenjaju podaci u katastarskom operatu, a iz kojeg je vidljivo dosadašnje i novo stanje (ako se provodila parcelacija čestica)
 

8

građani koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje

a) preslika ugovora o kupnji stambenog prostora

b) dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj je porezni obveznik imao zadnju prijavu prebivališta (vlasnički list ili izvod iz knjige položenih ugovora)

c) dokaz o nekretninama u vlasništvu (vlasnički list ili izvod iz knjige položenih ugovora)

d) za članove obitelji:

vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci)

izvod iz matične knjige rođenih (za djecu)

potvrda nadležnog inozemnog tijela da član obitelji nema riješeno stambeno pitanje (ako je član obitelji strani državljanin)

e) za samca – izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)

9

građani koji kupuju zemljište površine do 600 m2, na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja

a) preslika ugovora o kupnji građevinskog zemljišta
b), c), d) i e) isto kao i pod  r.br. 8

VAŽNO!

Ako se nakon 1. siječnja 2015. godine nekretnina stječe od obveznika poreza na dodanu vrijednost, na koju je obračunat porez na dodanu vrijednost (i na građevinu i na zemljište) nema nastanka porezne obveze. Stjecatelj te nekretnine nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne prijavljuje takav promet nekretnina.

Prekršajne odredbe

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako ne podnese obrazac Prijave prometa nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave u propisanom roku.
Ako se ovlaštenoj osobi ne dopusti pristup na zemljište i građevine radi procjene tržišne vrijednosti nekretnine, fizička osoba će se kazniti novčanom kaznom od 2.000,00 do 20.000,00 kuna.

Preuzeto sa stranica Ministarstva financija, porezna uprava.
Originalni tekst pročitajte OVDJE.