NAZOVITE NAS: +385 95 368 8770

O nama

Tko smo?

Agencija SVIJET KVADRATA d.o.o. je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina osnovana 2015. godine. Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Pravilnika o registru posrednika u prometu nekretnina, agencija SVIJET KVADRATA d.o.o. upisana je u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Mi smo tim educiranih i licenciranih agenata upisanih u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Posredujemo kod prodaje, najma i zakupa Vaše nekretnine i za Vas tražimo nekretninu prema Vašim financijskim mogućnostima, kriterijima i željama. Naš cilj je pružanje najkvalitetnije usluge, zadovoljstvo i sigurnost naših klijenata.


Naša misija i vizija

Naša misija
Stvaramo okruženje povjerenja, suradnje i međusobnog uvažavanja s našim klijentima u kojemu naša rješenja, usluge i aplikacije zadovoljavaju kriterije kvalitete, pouzdanosti, prilagodljivosti i inovativnosti. Želimo osigurati i zadržati visoku kvalitetu usluga uz stalan proces poboljšanja istih.

Naša vizija
Želimo da nas klijenti, partneri i društvo u Hrvatskoj prepoznaju kao najstručnije, najpouzdanije i najkvalitetnije poduzeće na području poslova u prometu nekretnina.


Naše usluge

Agencija SVIJET KVADRATA d.o.o. je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina osnovana 2015. godine. Za Vas tražimo nekretninu prema Vašim financijskim mogućnostima, kriterijima i željama.

Naše usluge su:

  • Posredovanje kod prodaje, kupnje, najma i zakupa Vaše nekretnine
  • Savjetovanje
  • Analiza tržišta
  • Procjene
  • Energetsko certificiranje
  • Etažiranje
  • Legalizacija
  • Pravne usluge

Naš cilj je pružanje najkvalitetnije usluge, zadovoljstvo i sigurnost naših klijenata.

Obratite nam se s povjerenjem!


Na temelju odredbe čl. 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine br. 107/07, 144/12 i 14/14, dalje u tekstu: Zakon) agencija SVIJET KVADRATA d.o.o., Zagreb, Gajnički vidikovac II. 14/3, OIB 32227315722, zastupana po direktoru Davoru Halbaueru, (u daljnjem tekstu: Posrednik) donosi sljedeće

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

Kojima se sukladno Zakonu pobliže uređuje ugovorni odnos između Posrednika i fizičke ili pravne osobe (dalje u tekstu: Nalogodavac) koja s Posrednikom sklapa Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Ugovor).

Predmet Ugovora može biti realizacija sljedećih pravnih poslova: sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine, ugovora o zamjeni nekretnina, ugovora o najmu nekretnine i ugovora o zakupu nekretnine (dalje u tekstu: Posredovani posao).

Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio svakog od Ugovora koje Posrednik sklapa s Nalogodavcima, osim ukoliko samim Ugovorom njihova primjena nije izrijekom isključena.

1. Točnost podataka o nekretnini

Nalogodavac je dužan podatke o Nekretnini koja će biti predmet Ugovora iznijeti ozbiljno, temeljito, precizno i točno.

Pri tome je Nalogodavac dužan Posredniku prezentirati sve isprave i trenutne podatke o nekretnini koji su mu poznati (zk. uložak, katastarska općina, katastarska čestica, ime zemljišnoknjižnog suda kod kojeg je nekretnina upisana, te lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu ukoliko su iste dozvole izdane), te ga izvijestiti o svim drugim eventualnim pojedinostima koje bi mogle otežati ili spriječiti realizaciju Posredovanog posla.

Ukoliko Posrednik tijekom ugovornog odnosa s Nalogodavcem utvrdi da mu Nalogodavac protivno načelu savjesnosti i poštenja nije prezentirao točne podatke o predmetnoj Nekrentini, odnosno podatke koji odgovaraju stvarnom stanju Nekretnine, ovlašten je raskinuti Ugovor s danom predaje obavijesti o raskidu Ugovora poštanskom uredu. U tom slučaju, Nalogodavac će biti dužan Posredniku isplatiti naknadu za utrošeno vrijeme prema Posredničkoj satnici određenoj u čl. 6. ovih Općih uvjeta, te mu nadoknaditi sve materijalne troškove koji su na njegovoj strani nastali uslijed izvršavanja ugovornih obveza.

2. Ekskluzivnost

Posrednik i Nalogodavac u Ugovoru mogu odrediti da Nalogodavac za Posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika, što međutim mora biti izričito ugovoreno.

U tom slučaju, ako za vrijeme trajanja Ugovora Nalogodavac Posredovani posao realizira mimo Posrednika, dužan je Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu i naknaditi sve troškove koji nisu uključeni u uslugu posredovanja, odnosno koji prelaze uobičajeni trošak posredovanja.

3. Poslovi Posrednika

Posrednik će, po sklapanju Ugovora, poduzimati radnje koje su usmjerene na nalaženje i dovođenje u vezu Nalogodavca i trećih osoba radi realizacije Posredovanog posla.

Pri tome će Posrednik, ovisno o svakom pojedinačnom ugovornom odnosu i po potrebi, posebno poduzimati sljedeće poslove:

• nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi realizacije Posredovanog posla,
• upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
• pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
• obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
• omogućiti pregled nekretnina,
• posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
• čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom, ili s poslom za koji posreduje,
• ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
• obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za Posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

U slučaju realizacije Posredovanog posla, poslovi Posrednika koji su taksativno navedeni u prethodnom stavku ovog članka uračunavaju se u iznos posredničke naknade i čine poslove koji ne prelaze uobičajeni trošak posredovanja. Ukoliko za vrijeme trajanja Ugovora nije došlo do realizacije Posredovanog posla, iz okolnosti za koje nije odgovoran Nalogodavac u smislu čl. 4. st. 2. ovih Općih uvjeta, Posrednik za radnje navedene u ovome članku nije ovlašten potraživati posredničku naknadu od Nalogodavca.

4. Obveze Nalogodavca

Nalogodavac se obvezuje Posrednika upoznati sa svim okolnostima i podacima bitnima za sklapanje Posredovanog posla, a osobito:

• osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
• obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
• nakon zaključenja predugovora kojim se obvezao sklopiti Posredovani posao, odnosno nakon zaključenja Posredovanog posla u slučaju da prethodno nije sklapan predugovor, obvezan je isplatiti Posredniku posredničku naknadu,
• nadoknaditi posebno Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja, kao i troškove koji nisu uključeni u uslugu posredovanja,
• obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s Posredovanim poslom, a posebno o promjenama u vezi vlasništva nekretnine.

Ukoliko Nalogodavac u ispunjavanju obveza iz Ugovora ne postupa u dobroj vjeri, pa iz neopravdanih razloga propusti izvršiti svoje obveze iz ovog članka, a posebno ako onemogući Posrednika i treću osobu u razgledavanju nekretnine, ili protivno načelu savjesnosti i poštenja izbjegava realizirati Posredovani posao s trećom osobom, Posrednik je ovlašten, pored eventualno ostvarene Posredničke naknade, obračunati Nalogodavcu i naknadu za svo utrošeno vrijeme prema Posredničkoj satnici određenoj u čl. 6. ovih Općih uvjeta, te zahtijevati od Nalogodavca da mu nadoknadi sve materijalne troškove koji su na njegovoj strani nastali uslijed izvršavanja ugovornih obveza, a koja obveza Nalogodavca dospijeva u roku od osam dana od dana dostave obavijesti Posrednika o istome s pripadajućim računom. Pri određivanju iznosa u takvom računu Posrednik je ovlašten postupiti sukladno čl. 23. st. 2. Zakona.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Posrednik ima ovlast i raskinuti Ugovor sukladno čl. 9. i 10. ovih Općih uvjeta.

5. Posrednička naknada

Obveza Nalogodavca na plaćanje posredničke naknade dospijeva u cijelosti u roku od petnaest (15) dana od zaključenja Posredovanoga posla (Predugovora, odnosno Ugovora ako prethodno Predugovor nije sklapan). U posredničku naknadu uračunate su sve radnje Posrednika opisane u čl. 3. ovih Općih uvjeta.

Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik, zaključio pravni posao različit od inicijalno određenog Posredovanog posla.

Posrednik ostvaruje pravo na naknadu od Nalogodavca i za slučaj da bračni, odnosno izvanbračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju s Nalogodavcem, te posvojitelji i posvojenici koji su s Nalogodavcem u istome odnosu, zaključe Posredovani posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

U slučaju da Nalogodavac, odnosno bilo koje osobe iz prethodnog stavka ovog članka, u roku od jedne godine od prestanka Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklope Posredovani posao s osobom s kojom ga je u vezu doveo Posrednik, Nalogodavac je dužan Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Posredničku naknadu Posrednik obračunava kako slijedi:

1. Ugovor o kupoprodaji nekretnine

Visina posredničke naknade se ugovara u visini od 2% do 6% od kupoprodajne cijene nekretnine, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

2. Ugovor o zamjeni nekretnina

Visina posredničke naknade se ugovara u visini od 2% do 6% od ugovorom utvrđene vrijednosti nekretnine.

3. Ugovor o najmu nekretnine, odnosno o zakupu poslovnog prostora

Kod spomenutih Ugovora sklopljenih na određeno vrijeme, u trajanju do 3 (tri) godine, Posrednička naknada iznosi 100% iznosa ugovorene mjesečne najamnine, odnosno zakupnine. Kod Ugovora čije trajanje premašuje razdoblje od 3 (tri) godine, odnosno koji su sklopljeni na neodređeno vrijeme, naplaćuje se 150% iznosa ugovorene mjesečne najamnine.

6. Troškovi Posrednika i Posrednička satnica

Posrednik je ovlašten, u slučaju obavljanja radnji prema uputi, odnosno zahtjevu Nalogodavca, koje nisu predviđene u čl. 3. ovih Općih uvjeta, iznos svoje naknade za rad odrediti na način da za svaki započeti sat rada zaračuna iznos od kn 350,00.

U slučaju da su na strani Posrednika, u izvršavanju radnji navedenih u prethodnom stavku ovog članka, nastali i materijalni troškovi, Nalogodavac je dužan Posredniku nadoknaditi i takve troškove.

Obveza Nalogodavca na plaćanje naknade za izvršenje radnji i troškova iz ovog članka dospijeva u roku od 8 (osam) dana od dana njihovog poduzimanja / nastanka.

Za sljedeće radnje Posrednika obračunava se fiksna naknada:

1. Izlazak na teren

Naknada za izlazak na teren Posrednika na područja izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije plaća se u iznosu od kn 900,00.

Izlazak na teren jest radnja koja prelazi uobičajeni trošak posredovanja, te koji stoga Nalogodavac plaća posebno, u roku od osam dana od izlaska na teren. Stvarni troškovi izlaska na teren (gorivo, cestarine i sl.) plaćaju se zasebno, također u roku od osam dana otkad su učinjeni.

2. Ishođenje dokumentacije

Prema prethodnom dogovoru, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja (složenost posla, opseg dokumentacije, broj radnji koje Posrednik poduzima prema nalogu Nalogodavca radi ishođenja dokumentacije), od kn 1.000,00 do kn 8.000,00. Za takvo ishođenje Posrednik i Nalogodavac sklopiti će poseban sporazum, u kojemu će odrediti cijenu usluge Posrednika i dospijeće obveze Nalogodavca na platež te cijene.

Posrednik s Nalogodavcem može u ugovoru odrediti obvezu Nalogodavca na isplatu predujma Posredniku za radnje i troškove navedene u ovome članku.

7. Porez na dodanu vrijednost

Posrednik na svoje usluge ne obračunava Porez na dodanu vrijednost. Ukoliko Posrednik naknadno uđe u sustav Poreza na dodanu vrijednost, o tome će pravovremeno izvijestiti Nalogodavca.

8. Troškovi koji uvijek terete Nalogodavca

Troškovi koji uvijek izravno terete Nalogodavca, neovisno o ugovorenoj posredničkoj naknadi, jesu sljedeći:

• javnobilježnička ovjera ili solemnizacija dokumenata
• izrada elaborata o procjeni vrijednosti nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka
• troškovi odvjetnika u vezi s izradom ugovorne dokumentacije, uknjižbom vlasništva i prijavom poreza na promet nekretnina
• sudske, upravne i druge pristojbe.

9. Dostava

Posrednik i Nalogodavac će sva pismena vezana uz ugovorni odnos dostavljati jedan drugome preporučenom poštanskom pošiljkom uz povratnicu, pri čemu se danom uručenja pismena smatra dan predaje pismena poštanskom uredu na adresu navedenu u Ugovoru.

10. Prestanak ugovora

Ugovor se sklapa na rok od 12 (dvanaest) mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ili raskidom.

Svaka ugovorna strana je ovlaštena raskinuti Ugovor ukoliko druga ugovorna strana počini povredu ovog Ugovora i takvu povredu ne otkloni u naknadnom roku od osam dana od dana u kojem je o tome obaviještena od ugovorne strane.

Obavijest o raskidu ugovorna strana dostavlja sukladno mehanizmu iz čl. 9. ovih Općih uvjeta.

11. Povjerljivost

Obavijesti koje Posrednik zaprimi od Nalogodavca, kao i Nalogodavac od Posrednika, Nalogodavac zaprimi od Posrednika prije zasnivanja ugovornog odnosa, kao i nakon njegova zasnivanja, dužan je čuvati kao tajnu i može ih prenijeti trećoj strani samo uz pisano odobrenje Posrednika.

Posrednik primjenjuje i provodi Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka po Pravilniku o postupanju i zaštiti osobnih podataka trgovačkog društva SVIJET KVADRATA d.o.o., Zagreb, Gajnički vidikovac II. 14/3, OIB 32227315722.

U svrhu istog prikuplja od svakog potencijalnog klijenta pisanu suglasnost Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka i to osobno ime i prezime, adresa prebivališta / boravišta, osobni identifikacijski broj, broj telefona /mobitela. Svaki potencijalni klijent po slobodnom nahođenju ističe u isključivo pismenoj formi suglasnost ili nesuglasnost za obradu danih osobnih podataka.

Davanjem Suglasnosti za korištenje osobnih podataka pristajete da se Vaši osobni podaci koriste, obrađuju i pohranjuju od strane Voditelja obrade podataka ili gospodarskog subjekta angažiranog od strane Voditelja obrade podataka (Izvršitelj obrade) u svrhu ispunjenja i unapređenja registrirane djelatnosti, bez obveze da Vas Voditelj obrade podataka o svakom pojedinom korištenju osobnih podataka prethodno obavještava. Zaštita privatnosti Vaših osobnih podataka trajna je, a korištenje i obrada osobnih podataka traje sve dok traje pružanje usluga, odnosno zakonska obveza odnosno legitimni interes Voditelja obrade podataka, time da u svakom trenutku možete odustati od dane Suglasnosti odnosno povući privolu, zatražiti pristup svojim osobnim podacima, zatražiti promjenu ili ispravak već danih osobnih podataka odnosno brisanje ili ograničavanje obrade. U slučaju brisanja ili ograničavanja obrade osobni podaci se više ne koriste od strane Voditelja obrade podataka, osim za interne svrhe (npr. radi statističke obrade) kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose (pseudonimizacija). Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Prigovor na postupanje s osobnim podacima podnosi se Voditelju obrade podataka ili nadzornom tijelu. Osobne podatke za koje se ovom Izjavom daje privola Voditelj obrade podataka prvenstveno prikuplja radi ispunjenja zatraženih usluga, zakonskih obveza, te vođenja interne statistike. Voditeljem obrade imenovan je direktor Davor Halbauer iz Zagreba, Gajnički vidikovac II. 14/3.

12. Cijene nekretnina

Cijene nekretnina koje su predmet Posredovanog posla iskazuju se u valuti EUR, a plaćaju se u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

13. Završne odredbe

Na pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima ili Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Za sudske sporove određuje se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 25.05.2018.